elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 27.10.2021

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej z Punktem Przedszkolnym w Dańcu

 

Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu zobowiązuje się zapewność dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pspdaniec.bipdlaszkol.pl

 

Data publikacji strony internetowej: przed 2019.01.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.03.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

§  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

§  część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

§  brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

§  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

§  filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Publiczną Szkołą Podstawową z Punktem Przedszkolnym w Dańcu, e-mail: sekretariat@spdaniec.pl,
tel. +48 774219677. W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

 

Żądanie powinno zawierać:

1.      dane osoby zgłaszającej żądanie,

2.      wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz

3.      sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Jednostka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Jednostka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku gdy Jednostka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu, ul. Utracka  8, 46-053 Daniec

 

Główne wejście do siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej z Punktem Przedszkolnym w Dańcu usytuowane jest od strony ul. Utrackiej. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe. Dla wyrównania poziomów przed wejściem do budynku wybudowano spocznik ze stopniami schodowymi oraz podjazd, które umożliwiają swobodne wejście do budynku. Obok budynku znajduje się parking samochodowy. Na parkingu nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Utrackiej. Wewnętrzna klatka schodowa zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

 

Dwukondygnacyjny budynek pozwala na dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru (przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych). Budynek nie posiada wind.

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.

 

Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 774219677.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić pisemnie na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu, ul. Utracka 8, 46-053 Daniec lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 774219677.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Toalety przystosowane są do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

W związku z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 poz. 1824) Jednostka rozszerza w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z jednostką.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu
Odpowiadający za treść: Renata Soworka
Wprowadził informację: Renata Soworka
Edytował informację: Renata Soworka
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 08.05.2020
Data udostępnienia informacji: 08.05.2020
Data ostatniej aktualizacji: 24.03.2021
Liczba wyświetleń: 166
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
24.03.2021
09:49:05
edycja
Renata Soworka
Deklaracja dostępności
24.03.2021
09:48:56
edycja
Renata Soworka
Deklaracja dostępności
24.03.2021
09:47:27
edycja
Renata Soworka
Deklaracja dostępności
24.03.2021
09:45:43
edycja
Renata Soworka
Deklaracja dostępności
24.03.2021
09:44:05
edycja
Renata Soworka
Deklaracja dostępności
11.05.2020
19:07:56
edycja
Renata Soworka
Deklaracja dostępności
11.05.2020
19:07:34
edycja
Renata Soworka
Deklaracja dostępności
11.05.2020
19:07:04
edycja
Renata Soworka
Deklaracja dostępności
11.05.2020
19:04:42
edycja
Renata Soworka
Deklaracja dostępności
08.05.2020
19:07:14
edycja
Renata Soworka
Deklaracja dostępności
08.05.2020
19:06:07
edycja
Renata Soworka
Deklaracja dostępności
08.05.2020
19:05:03
edycja
Renata Soworka
Deklaracja dostępności
08.05.2020
19:04:57
dodanie
Renata Soworka
Deklaracja dostępności