elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 28.10.2021

Informacje niepublikowane w BIP

Uzyskaj informację publiczną

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429) każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności w zakresie zadań prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową z punktem przedszkolnym w Dańcu, ul. Utracka 8, 46-053 Daniec, REGON: 001165967.

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępniane na wniosek, który można przesłać:
 1) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@spdaniec.pl
2) pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu,
 ul. Utracka 8, 46-053 Daniec.
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku, jeśli udostępnienie informacji publicznej spowoduje dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku, Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu, może pobrać opłatę od wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 
Od decyzji Dyrektora o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Dyrektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia ww. wniosku Wnioskodawca może zrzec się prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna (tzn. podlega natychmiastowemu wykonaniu) i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 

Alternatywnie, Wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za pośrednictwem Dyrektora, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa skierowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Wpis od skargi wynosi 200 zł.

 

Istnieje możliwość ubiegania się przez Wnioskodawcę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy w trybie i na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 z późn.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257 z późn. zm.).

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu
Odpowiadający za treść: Renata Soworka
Wprowadził informację: Renata Soworka
Edytował informację: Renata Soworka
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 08.05.2020
Data udostępnienia informacji: 08.05.2020
Data ostatniej aktualizacji: 11.05.2020
Liczba wyświetleń: 181
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
11.05.2020
19:10:06
edycja
Renata Soworka
Informacje niepublikowane w BIP
11.05.2020
19:09:35
edycja
Renata Soworka
Informacje niepublikowane w BIP
08.05.2020
19:27:11
edycja
Renata Soworka
Informacje niepublikowane w BIP
08.05.2020
19:25:36
edycja
Renata Soworka
Informacje niepublikowane w BIP
08.05.2020
19:24:20
dodanie
Renata Soworka
Informacje niepublikowane w BIP